First Dance Videos
Morag & Greg's First Dance

 
Steven & Karen

 
Marei & Michael First Dance

 
Lesley & Richard First Dance

 
First Dance

 
Graham & Laura Surprise First Dance

 
Heather & Scott's Wedding Dance